เกี่ยวกับเรา      
บริษัท เอ.เอส. กรุ๊ป บิสเนส จำกัด หรือ A.S. Group Business Co., Ltd. (ASGB)  เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมระบบการจัดการแบบดิจิทัล
(Digital Innovative Solution) เราเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ดังนั้นสินค้าและ
บริการของเราจึงมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจในแต่ละสาขาให้มี
สมรรถนะสอดคล้องในยุคแห่ง
ความรวดเร็วและหลากหลาย โดยแยกเป็นกลุ่มตามสาขา ได้แก่
 

    - นวัตกรรมการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Innovative Learning)
    - นวัตกรรมการสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital Innovative Communication)
    - นวัตกรรมสื่อกลางแบบดิจิทัล (Digital Innovative Media)
    - นวัตกรรมการดำรงชีวิตแบบดิจิทัล (Digital Innovative Living)
    - นวัตกรรมการดำเนินธุรกิจ (Digital Innovative Business)

 

          วิสัยทัศน์

      เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อแบบดิจิทัลที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในประเทศไทย ร่วมกับนวัตกรรมระบบการจัดการแบบดิจิทัลเพื่อบูรณาการ

การทำงานขององค์กรและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนไทยและภูมิภาคอาเซียนในทุกระดับ ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด


          พันธกิจ
    - ให้บริการ IPTV เต็มรูปแบบ
    - ส่งเสริมการเรียนแบบห้องเรียนเสมือนให้เป็นที่ยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการและอาเซียน
    - ให้บริการ Digital Innovative Messenger สัญชาติไทย
    - เป็นทางเลือกใหม่ของ Multimedia Sim ในตลาดประเทศไทย
    - ให้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Devices